Stanovisko MŠVVaŠ SR k aktuálnym otázkam

Spoločnosť pre predškolskú výchovu (SPV) ako profesijná organizácia pedagogických zamestnancov materských škôl ale aj mnohých odborníkov pre predprimárne vzdelávanie pracujúcich na rôznych úrovniach riadenia materských škôl a na vysokých školách pripravujúcich budúcich učiteľov materských škôl reagovala na aktuálne dianie a opakované podnety z viacerých materských škôl. Predsedníčka v mene členiek zaslala žiadosť pani ministerke o vyjadrenie a stanovisko k aktuálnym otázkam. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaslalo vyjadrenie k predloženým otázkam a  Spoločnosť pre predškolskú výchovu zverejňuje obsah odpovedí ako podpornú pomôcku pre aplikačnú prax.

Stanovisko MŠVVaŠ SR k otázkam jun 2019.pdf (258859)

Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola,
Ul. Hrnčiarska 2
ZVOLEN 960 01
spolocnostzvolen@gmail.com